გარდამავალი დებულებები

მუხლი 29. წესების ამოქმედება.

  1. წინამდებარე, „ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები“ ამოქმედდეს დამტკიცებისთანავე.
  2. ამ წესების ძალაში შესვლამდე დაწყებულ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურაზე, გავრცელდება განაცხადის შეტანის მომენტისათვის მოქმედი კანონმდებლობა.