კლიმატი / მზის გამოსხივება

 ზოგადკლიმატური (ბუნებრივი ნალექების, ქარის, მზის გამოსხივების) მონაცემები;

ბახმაროს მდებარეობა განაპირობებს მის უნიკალურ კლიმატურ პირობებს: დასავლეთით ბახმარო ღიაა, რის წყალობითაც ხეობაში იჭრება ზღვის თბილი ქარი – ბრიზი, ეს კი, თავის მხრივ, რბილი შუა მთის მაღლივი სარტყლის ჰავის ფორმირებას უზრუნველყოფს. მთა-ველის ქარების სიჭარბე (საშუალო სიჩქარე – 2-3 მ/წმ) კურორტის კარგ განიავებას უწყობს ხელს, ამიტომ ჰაერი აქ მუდამ სუფთა და გამჭირვალეა. ეს ქმნის გაფანტული ულტრაიისფერი რადიაციის მაღალ დონეს, რაც მთლიანობაში ბახმაროს კლიმატის განსაკუთრებულობას განაპირობებს. ზამთარი აქ ზომიერად რბილია, თოვლის საფარი ძალიან მაღალია (ზოგჯერ 4-5 მეტრსაც აღწევს) და 6 თვემდე რჩება. ზაფხული ზომიერად გრილი და მშრალია, მზის ნათება წელიწადში 2000 საათის ფარგლებშია. საკურორტო სეზონი სხვა კურორტებთან შედარებით ხანმოკლეა – ივნისის შუა რიცხვებიდან სექტემბრის შუამდე გრძელდება. სექტემბრის ბოლოს შესაძლოა თოვლიც კი მოვიდეს. ზამთარი ზომიერად რბილია (იანვრის საშუალო ტემპერატურა -5,2°C), ზაფხული კი ზომიერად გრილი (აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა 13,4°C). ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 1900 მმ-ია. წელიწადში, შეფარდებითი სინოტივე 73%-ია.

საპროექტო ტერიტორიის ზოგადი კლიმატური მონაცემები მოცემულია ცხრილებში 1-14.

თვე

ჰორიზონტალურ და α კუთხით დახრილი სამხრეთის ორიენტაციის ზედაპირი

პირდაპირი რადიაცია S

ჯამური რადიაცია Q

იანვარი

ჰ.ზ.

0.8

2

α=650

1.9

3

აპრილი

ჰ.ზ.

2.5

5.3

α=300

2.8

5.8

ივლისი

ჰ.ზ.

3.2

6

α=100

3.3

6.1

ოქტომბერი

ჰ.ზ.

1.9

3.4

α=500

3

4.6

ცხრილი 1: მზის პირდაპირი S და ჯამური Q რადიაცია ჰორიზონტალურ და α კუთხით დახრილი სამხრეთის ორიენტაციის ზედაპირზე, კვტ-სთ/მ2 დღეში

 

თვე

ჩა/ჩდ

ა/დ

სა/სდ

იანვარი

-

0.5

14.0

40.0

56.0

აპრილი

0.8

14.0

34.0

42.0

41.0

ივლისი

6.0

25.0

43.0

38.0

29.0

ოქტომბერი

-

5.0

29.0

60.0

78.0

ცხრილი 2: ვერტიკალურ ზედაპირზე მზის პირდაპირი რადიაცია S, კვტ-სთ/მ2 დღეში

 

თვე

ჩა/ჩდ

ა/დ

სა/სდ

იანვარი

22.0

22.0

35.0

72.0

90.0

აპრილი

52.0

66.0

87.0

100.0

98.0

ივლისი

59.0

79.0

96.0

94.0

83.0

ოქტომბერი

31.0

38.0

91.0

97.0

114.0

ცხრილი 3: ვერტიკალურ ზედაპირზე მზის ჯამური რადიაცია Q, კვტ-სთ/მ2 დღეში

 

ირიბი წვიმების რაოდენობა, მმ-ში

თვის მაქსიმუმი

თბილი პერიოდისათვის

წელიწადში

77

340

371

ირიბი წვიმების განაწილება ორიენტაციების მიხედვით, მმ/%

ჩა

სა

სდ

ჩდ

4/1

82/22

38/8

22/6

44/12

100/27

70/19

19/5

ცხრილი 4: ირიბი წვიმების რაოდენობა, განაწილება ორიენტაციების მიხედვით

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

წლის საშუალო

-5.8

-4.6

-2.3

2.5

7.3

10.4

13.4

13.5

9.6

4.8

-1.0

-1.4

2.5

ცხრილი 5: გარე ჰაერის საშუალო თვიური და წლიური ტემპერატურა

 

გარე ჰაერის ტემპერატურა, 0 C

აბსოლუტური მინიმუმი

-38.0

აბსოლუტური მაქსიმუმი

30.0

ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმუმი

19.2

ყველაზე ცივი ხუთ-დღიური საშუალო

-19.0

ყველაზე ცივი დღის საშუალო

-23.0

ყველაზე ცივი პერიოდის საშუალო

-9.8

პერიოდი <80C საშუალო თვიური ტემპერატურით

ხანგრძლივობა დღეებში

238.0

საშუალო ტემპერატურა

-1.2

საშუალო ტემპერატურა 13 საათზე

ყველაზე ცივი თვისათვის

-7.9

ყველაზე ცხელი თვისათვის

18.6

ცხრილი 6: ბახმაროს ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებლები

 

 თვე

თვის საშუალო, 0 C

თვის მაქსიმალური, 0 C

იანვარი

8.6

18.3

თებერვალი

8.9

18.6

მარტი

10.2

21.4

აპრილი

9.8

20.3

მაისი

9.0

20.0

ივნისი

9.1

20.2

ივლისი

8.9

19.7

აგვისტო 

9.6

20.1

სექტემბერი 

10.0

22.0

ოქტომბერი

9.4

20.5

ნოემბერი 

8.7

18.8

დეკემბერი 

8.2

18.3

ცხრილი 7:  ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდა (თვის საშუალო და მაქსიმალური)

 

თვის საშუალო, 0 C

იან.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაის.

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექ.

ოქტ.

ნოემ.

დეკ.

წლის საშუალო

73

74

72

67

70

76

80

78

77

72

71

70

73

საშ. ფარდ. ტენიანობა 13 საათზე

ფარდ. ტენიანობის საშ. დღეღამური ამპლიტუდა

ყველაზე ცივი თვის

ყველაზე ცხელი თვის

ყველაზე ცივი თვის

ყველაზე ცხელი თვის

65

76

13

24

ცხრილი 8: ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა

 

იან.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაის.

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექ.

ოქტ.

ნოემ.

დეკ.

წლის საშუალო

3.8

3.1

3.5

4.9

7.1

9.7

12

11.6

8.8

6.2

4.8

3.6

6.5

ცხრილი 9: გარე ჰაერის წყლის ორთქლის პარციალური წნევა, ჰპა

 

გრუნტი

სმ

თიხოვანი და თიხნარი

89

წვრილი და მტვრისებრი ქვიშის ქვიშნარი

107

მსხვილი და საშ. სიმსხვილის ხრეშისებური ქვიშის

116

მსხვილნატეხი

133

 ცხრილი 10: გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე, სმ

 

ქარის უდიდესი სიჩქარე (მ/წმ) შესაძლებელი
1, 5, 10, 15, 20 წელიწადში ერთხელ

ქარის მიმართულების განმეორებადობა (%) იანვარი, ივლისი

1

5

10

15

20

ჩა

სა

სდ

ჩდ

23

29

33

34

36

1/9

7/22

13/17

10/7

12/3

23/7

38/29

2/6

ცხრილი 11: ქარის მახასიათებლები

 

ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე, მ/წმ

ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში

იანვარი

ივლისი

ჩა

სა

სდ

ჩდ

შტილი

4.5/0.9

2.2/0.4

4

13

17

10

9

16

28

3

33

ცხრილი 12: ქარის მახასიათებლები

 

w0 5 წელიწადში ერთხელ, კპა

w0 15 წელიწადში ერთხელ, კპა

0.48

0.73

ცხრილი 13: ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობები

 

მახასიათებლები

ერთეული

თოვლის საფარის წონა

7.78 კპა

თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი

189

თოვლის საფარის წყალშემცველობა

962 მმ

ცხრილი 14: თოვლის საფარი

 

მზის გამოსხივების  ანალიზი

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მზის გამოსხივების ანალიზი მოცემულია - მზის გამოსხივების ანალიზის (5.1, 5.2 და 5.3) რუკებზე.

რუკა