კვლევა

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების პირველ ეტაპზე შესრულდა წინასაპროეტო კვლევა, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვან კომპონენტებს: გეოგრაფიულ, ტოპოგრაფიულ, კლიმატურ პირობებს; ბახმაროს ისტორიულ მიმოხილვას; არსებული ბუნებრივი ფასეულობებს და ეკოლოგიურ მონაცემებს; ინფრასტრუქტურის ანალიზს, არსებული საკურორტო აქტივობის, ტურიზმის, საკუთრების ანალიზს; დოკუმენტურ კვლევას; მოსალოდნელი საფრთხეების და სათხილამურო პოტენციალის შეფასებას.

 

SWOT