ბუნების დაცვის არეალები, წყალდაცვითი ზოლები

ბუნების დაცვის არეალები, წყალდაცვითი ზოლები

ბუნების დაცვის არეალები, წყალდაცვითი ზოლები ასახულია რუკებზე - 3.7a და 3.7b.